Prev  Next Ascii Version |  JPEG Version
@@      ~~((~~..{{          rr  UU    zz..{{rr}}11||??,,zz  ))11||<<~~{{}}                                                            ;;                                                                            {{]]                                                                                                        
@@      ,,zzuurrll       Q bCC arrpp{{11 p000000QQddiiaaXX  aa<<;;QQiippQQOO                                                        ttXX  ~~bbpppp      qq  <<ddhhaahh    aa t Y q X w C     u a C     xOOUU     x U))// k _                                                                                                    
@@      ,,zzuurrll       Q bCC arr p{{11 p       Q  ii aXX   a<<;; Qii p                                                             t X  ~~                <<             a t Y q X w C     u a C     x   U     x U))// k _                                                                                                    
@@   k++zz;;qq  rr q       hCC azz}}    ii       Z att  ddll|| q00bbccQQ                                                              ttJJ   hZZ pZZYY h--aa q    YYYYXX    aa J p Y,,       vYYoo   tZZkk C   c z ZIIII h                                                                                                      
@@      ||     k!!ii       aJJ bffzz   bcc         O  cc  hhQQaaqq[[kk                                                                   tQQww J00qqqqqqaa Q;;ffnnuunnff qZZ d Z d C q        zz  kkbb oCCnn   v f Z((?? h            <<}}{{[[]]]]{{}}}}11))((}}}}]]]]((                                                        
@@   b++[[}}++  ..II       onn kxxxx q o{{          OOpp[[ttffcc pQQZZ                                                                    JJhhdd  CCJJUUYYqqaa       u f wjjoobb h t d       v C bYYOO  QQ     v f Z//ii o             i      nnnnuucc          vvxxuu ]                                                        
@@   b++[[}}++  ..II       onn kxxxx q o{{           O p[[ttffcc p                                                                         J   d         Y q a       u f w j     h t d       v C b   O   Q     v f Z//ii o             i                             u ]                                                        
@@   bccll[[  [[]]bb       0}} hccll|| 0  !!iiwwdd    OOQQaaaaQQYYYY                                                                        JJ aqqqqddww  oojj       uYY k n     a f b       xQQOOzzxxzz QCC     z Z))ii Q           . >                    ||11{{     1                                                        
@@    kk((JJrr{{ll b       Qll pLLddCC h((zziilljj,,                                                                                          LLJJXXZZYYttnn    jjLL fooZZ ndd   a L o       z   X   fUU ozz     x X{{++ Q           . <  ||         ]      !!II       1                                                        
@@     h!!wwkkkk..;;       0  {{|| oii~~iiqq    ppccdd                                                                                          jjxxnnxxnn   xQQpp;;   dtt j  00  ZZ O       j ZaaQQooaa  YY     n Z//<< 0             +             1           ?     {                                                        
@@     h!!     k..;;       0  {{|| oii~~ii       pcc d                                                                                                       x Q  ;;   d   j         O       j Z           Y     n Z//<< 0             +             1           ?     {                                                        
@@     h__     o-- q         hvv    aa>>aa  ??((  hhnn                                                                                                     u00qqOOJJOO  hh00hhLL  aa Y       j X   k X k   Z     v Z//,, 0             _                         i     (                                                        
@@       b>>  ii11aa         oqqnndd        ))hh//OO00                                                                                                   nLL  XX YddddJJXX kLLnn   dxx       naaUULL   o Xnn     c Z?? w U                                         l   |                                                        
@@       h{{xx11pp             hii,,;;    ~~>> a[[ 0XX                                                                                                   xOO p LbbZZ b   C00   x bYY         c k frrrrLL J       r O??   Z                                          ll l                                                        
@@       h{{xx11 p             hii,,;;    ~~>> a[[ 0XX                                                                                                   x O p L b Z b   C 0   x b Y         c k f   r   J       r O??   Z                                             l                                                        
@@     a++bbooaa<<dd         O k{{oo--      bbwwii hnn                                                                                                   x 0 b U Q  00kk J o Caa acc         vXX00   [   C       r o}}>> o                                             i                                                        
@@     a        bb!!         O d11 Z  <<  ||>>//  IIqq                                                                                                   x X d C a  LL pnn k C   0            xx  ooZZ00cc       c h}},, 0                                             <                                                        
@@      oo p((ww(( p         Z kcc Z b||((<<kknn--11oo                                oohhkkkkkkbbkkaaaahhhhoooo00XXJJLL                                  jj w t  kk X p z b  ffkk           v00 hLL   o         c k||.. O                                             _                                                        
@@       o p((  (( p         Z kcc Z b||((<< knn--11                                                                                                       j w t   k X p z b   f k           v   h L   o         c k||.. O                                             _                                                        
@@     app<<ll;;))oo           ajj   ojjkk[[ qtt qQQ             L||--;;))   JOOkkqqwwqq      0000                  oobbddddaaUU                          cc00aaUU h Y  aa p   L k         r zddzzuuvvUUJJ       r d((.. Z                                             ~                                                        
@@     b}}kkooaa  qq           0[[   QII  dd  ]]00             C z__       fwwww kZZJJCCCCUUJJJJJJCCCCJJUUCCtt  OOZZUUJJCCLLYYQQkkooLL                      nn  kk a J p 0 d u U k         r x d   zJJaa t       r p|| w Z           .                                 ~                                                        
@@      ++ p   o  ll           a//pp OddII00<<bb               Crr ~      {{ZZUUXX  kkqq~~??11((||>>bb       L>>vvnnxx{{wwoo JjjffXXkkQQ t                    vvYY  kk a  00 v X h           vOOkkoo00zz[[       c  || w X           ,                                 ~                                                        
@@      ++ p   o  ll           a// p O dII 0<< b               C r ~       {            ~~??11((||>> b       L>>vvnnxx{{ w o J   f X   Q t                     v Y     a   0 v X h           v O     0 z         c  || w X           ,                                 ~                                                        
@@   h??__ii<<  ,,,,              {{ a!!  bb((YY               t||        II UkkllcczzCCJJJJLLYYZZJJ q       t qYYOOOOYYLLxx}}qqXXjjxx YhhLL                   [zz  LL   Qjj c   O           c oJJLL  QQxx       n  //.. Y           .((11((((//                    II ~                                                        
@@   o~~!!((  ))ccaa            oo  >>bb]]11aa               Crr__        ]]<<}}llqqddqq{{ttUUQQoooo11       J}}QQaaQQ00ZZZZUUzz11ppJJuuttbbXX                  ccaaZZLL h   vbbjj           v 0]][[ccYYXXnn     x  )) w Y           .          }}]]rrccvvvvccrrvvcc}}                                                          
@@    kk<<ll--pp   k              hh?? k))ooUU Lnn           tii..        LLbboo00oo  aaQQQQaa~~CCZZYY..ooooqqLLQQQQOOYY[[qqhhoohh  ++OOnnCCqqQQ                 [ffddXX k00JJ o[[         ] n Y     z O J       z  ??.. Y            >>!!llll!!ll????////||))||(())??                                                          
@@     k<<ll--     k               h?? k)) o   L n           t i           L                 a~~CCZZYY..   o qLLQQQQOOYY[[       h  ++ O n C q Q                 [ f d X k 0 J o           ] n Y     z O J       z  ??.. Y                                           ?                                                          
@@     h!!QQ00OO   d             Z--;;  >>YY U11~~~~rr     Ynn~~           L b<<ww      bbww p00QQ//LLffrrrrffXXhh00CCppUUYY   aYYLLYYppoo jOO>>hh                ccXXbb    bbuu             raattoo00  oo       z  ?? w X                                                                                                      
@@     o<<     aii d             a//     q   U??    --ff Xkk((          ~~kk dQQoo        QQQQppddZZbbuuUUYYZZZZ00YYaaLLaall]]||IIdd  zz  QQtt    hh                nn      00]]             [ 0kk       a       v  ?? w U                                                                                                      
@@      bb__--// w a           0pp    ;;aa   C ?     ~[[aa o<<          [[  QQqq          ww oCCZZppYYOOuuUU0000JJddLLqq||aaUUttUU  <<  zzww LooJJ  hh               vJJ     knn             [ hxx     htt       ]  !! p J                                                                                                      
@@       b__--// w a           0      ;; a   C ?     ~ [   o <           [   Q q           w o C Z p   OuuUU0000JJ d L  || a   t U  <<   z w L o J   h               v J     k n             [ h x     h t       ]  !! p J                                                                                                      
@@     o~~--    ..             O,,    ..   Jnn !     ~ r..]]..          UUUUddaa__nn[[?? dXXxx~~,,]]ddCCooffZZQQZZtthhiiUUZZbbbbxxttuuww uQQ00YY Zff>>OO              vv hUU00OO             r b  xxtt o j       [  // k C                                                                                                      
@@     o||oo00QQ..qq           O    --aa   J((       ~ vYY--               Y   axxYYXXvv pjj~~      uuddJJ!!XXXX-- L||OOoozzff++  uu[[vvCCUU ajjaavvaakkYY             {     Xkk             r  OO   t a t       ]++>> k f                                                                                                      
@@     Qppll   o__ q            oo kOO   X tll       ~  {{            ??   Z<< hww[[tt<<00ll        >> paakkLLYYaaQQ..CC{{UUUU]]JJXXzzff   X b n p uJJXXkktt           {jj o Y k              vvhhhhhhZZ         ]ii,, k z                                                                                                      
@@     Q  ll   o__ q               k     X t l       ~   {             ?   Z<< h  [[tt<< 0 l         > p   kLLYY   Q.. C{{UUUU]]   Xzzff   X b n p u   X k t           { j o Y k               v     h Z         ]ii,, k z                                                                                                      
@@       b__!!II||aa            YYYY     U x i       _ }ii            ff00  hh    hhhhoo]];;         iZZ-- oLLYY    aa XjjCCqqQQllxxffuuff   o x     f Xjjbb            [[YY Q b             1XX QCCOO 0 x       ]++.. k n                                                                                                      
@@     h[[bbQQooii b                     U u +       + 1--           .aa 0qq  oo     pLL..          ttLL]] o[[jj       Yffjjjjvvaattjjaa fiiCC f b   L Z vZZOO            [[jjXX             { o]]{{[[  UU       [ii   b r                                                                                                      
@@     k11     Odd,,                     J r         +ll            ll d X||))    ZZjj;;          iidd fII a..JJ   Qppzzuujj J v Odd00nndd p zYY poo   Xtt 0;;ff            rr[[             r bnnuuXXhhjj       [-- q a [                                                                                                      
@@     k11     O  ,,                     J r         + l             l d X||))     Z j             i d fII a..JJ   Q p zuujj J v O d 0 n   p z Y p o   X t 0;; f                             r b   u X h j       [-- q a [                                                                                                      
@@   Q d11??pp                           J }           +            uu    kknnzz}}wwii            vv++ f!!   kYYiiCC(( f00ff//QQttJJ Oqq..tthhbb pJJzz  OO X..kk                             nYYkkkkaann11       c wXX b [                                                                                                      
@@   Qii  ll  {{]]                       J /                        00XXwwOOppcc{{xx            IItt)) z//   QUUff Zkkbbnn00||]]vvcc]] kxxkk{{00ZZoo  JJccttttUUCC                           nbbttvvjjQQff       c  dd d r                                                                                                      
@@    kk<<}}??llii                       C l         >            llpp  QQddYYhhZZ            __LLYY!! f}} hJJZZUUqqtt~~bbffzzZZQQ00LLJJpp qYY h,,LL j OJJ  vvvvkk                         { u h]]{{{{ffOO       ]!![[//11                                                                                                      
@@     k<<}}??llii                       C l         >             l p   Q d Y h Z             _   Y!! f}} h JZZUU q t~~ b   z     0   J   q Y h,,   j O J     v k                         { u h     { f O       ] ! [   1                                                                                                      
@@     o  ppaa00   w                     j~~         <            ((..;;  ooddff,,            jj fbb qUUcc pxxUUOOYYaaCC  ??bb     odd~~00ttbbjj//OO tkk..00   rYYtt                         c o ]uuCCQQ Y       1  <<++ 1                                                                                                      
@@     k!!     Q++ w                   Y x           ~             1<<}}ii aUU>>            ++ fOO{{ b Zuu)) x{{YYJJvvddCCJJ  hhbb kZZxx U<<ffff[[ Q-- huu[[ j  nnkk                         {  QQOO   Xaaff     )  ,, , [                                                                                                      
@@        __dd>>//kk                   Y v         <               ) d11[[__))              vvaa}}uu   Qll??JJ qCCaaQQii))aaYYttttYY aiixxffYYYYzz aXX]]jjzzhh   [ h                         }           k z   } I     ; [                                                                                                      
@@        __  >>//                     Y v         <               ) d11[[__ )               v a}}uu   Qll?? J qCC   Qii)) a     t Y aiixxffYYYYzz a X]]jjzz h   [ h                         }           k z   } I     ; [                                                                                                      
@@       d{{}}II p                     X c         +              ]]YYQQ~~cc              ]]kk kffnnCC  QQQQ  aaffUU oCCaazzrrii??uuffffffjjcc||II??uuttjjzz{{   cXXJJ                       } b]]ccnn bxxrr   } ?   .>> {                                                                                                      
@@     a// qhhaa   k                   Y r         ~              nndd O]]..             ,oo00ZZzz--xx kjjCC oUUffbb]]}} Z;;11OOffaazz||00CCCCLLjjzzXX__CCttzzQQ cjjaa                       { bnn  {{00 x      [[hhJJzz||                                                                                                      
@@     h       Q   w                   Y((       <                LLXXbb..              jj~~pp Q((00 j;;   U;;zzqqffUUUU{{ dUU11 L  ppLL Z__!!ww<<<<aaJJoonnxx>>   x b                       {JJkknnxx h       } c 0xx!!;;                                                                                                      
@@     h       Q   w                   Y (       <                 L X b                 j~~ p Q(( 0 j;;   U;; z qffUUUU{{ dUU11 L   p L Z__!!  <<<< a J onnxx>>   x b                       { J k   x h       } c 0 x !                                                                                                        
@@      aa  ??qq}} b                   U!!       <               .kkaa}}              >>qq!!aa  ))  00uuww++rr LZZjjUUttLLjjzz00 U qJJppqqZZttLLCCLLXX~~  YY[[{{tt rtt11||??IIII              rr  hhhhff}}     1  cc x~~  __                                                                                                    
@@     aqq((~~  >>                     t         _              ++UU 0..              OO||bb brrbb L..zzzzzznnQQzz++ttqqnnxxaa O!!XXdd dttkk]]UUuu11aaJJdd  ZZOO{{>>++~~;;;;,,,,,,~~II       1QQttrrjj00cc     } u00 j _                                                                                                        
@@     k--hhaaoohh;;                 U x                        ))zzll              ||;;[[ll{{<<CC Ycczzuuuuzz>> cLLwwooddzznnjj q 0,,CC--ffUULL~~ZZLL  tt o((!!<<  ,,              ..~~     {dd]]  vv  JJ     } v<<00||                                                                                                        
@@     k--       h;;                 U x                         ) z l               |;;[[ll{{<<   Ycczzuuuuzz>> c L w   dzznnjj q 0,, C--ffUULL~~ Z     t o (                         ~     { d     v   J     } v<< 0 |                                                                                                        
@@     d((??;;   0[[                 L]]       <                --{{..              00//vvuu[[ZZ jdd]]qq00hh++ZZ;;    ttUU[[??uuoo  ZZ Uhh||jj__CC 0bbbbuu??!! +,,                      ..   1OOZZXXhh Zvv       v??bbQQ!!                                    ??                                                                
@@   a  ||  ((]]pp))                 C//       _                  ,,              >>ppiinnjjhhffXX{{ddnnvvrr??        ..  00OO[[XX++ Occ pOOzzJJ00bbXXnn// ?                                 /LL     k C         c??,, Q |                          ++++ii +   /<< ~                                                            
@@     k,,>>iipp h))                 t++                                         ,uuZZ  ))kkffYY!!{{JJ v)),,            ??kk Z11  bb hzz q Uoo Lqq Q J((   l                                  QQ[[[[xxQQYY       c??  JJ /                                 + , |..                                                              
@@     k,,>>ii   h))                 t                                           , u Z  )) k f Y!!{{ J v )              ?? k Z11     hzz q U o L q Q J     l                                   Q   [ x   Y       c??   J /                                 + , |                                                                
@@     a--  hh   d}}               Xcc       l                                  tthhww++OOzzYY!!//||uu__              __bbuuuu}} O   hffzziiCCqqQQ O{{                                        __ } uUU   U   n   r>> qnn l                                   . /                                                                
@@       d||iiww!!qq               X||   +   i                                {{qqiiiiXXnnYYbb qYYII                !!UUnn wxxnnLL__ O<<))aaooXXUU}} 1                                          cchhQQ Okk   u   rll bXX |                                   . l                                                                
@@        pp{{ll}}                 Y I   i | <                                hh;; wXXttQQ XII..                  }}aakkOOxx  nnOOOO--aaQQ   kLLrr   (                                          ,,JJ     a       v??!!pp /                                    __                                                                
@@         p{{ll}}                 Y I   i | <                                 h;; w X t   X I                     }   k O x  nn   O--       k L r   (                                           , J     a       v??!! p /                                     _                                                                
@@      ww wkkaaaavv             O J     l ) <                                jjhhCC Yddtt                     ,JJppjjxx  OOnnww))CCXX  bb 0LL X     |  II +                                      //rrttLL     } vII>> p ?                                                                                                      
@@      ~~ p   Q dII             o U       ) _                                  !!   U//                    ~~CCbb__YY  xxppoojjhh__  CCQQbb))ff      [[rr{{ll ~                                   iUUhh t       r!!-- d I                                                                                                      
@@        __{{__++kk             o U       )                                                              ((uuccvvjj Uhh..))vvbbttUUpphhUUCCJJ n    cc     ] / _                                  -- Zxxrr     1 c??~~ d I                                                                                                      
@@        __{{__++               o U       )                                                               (       j U h..))vv b   U   h     J n           ] / _                                   - Z         1 c??~~ d I                                                                                                      
@@       bll    || k               U       ?                                                          11bb??((wwkkOO CzzuuXXqquu|| OjjUUoopphhLL   u }ll<<!! ! _                                    ttOO u     } u//ii p I                                                                                                      
@@     o  ~~      ll               X       I                                                       ;ccCCZZqqzzttvv>>]]11pp OjjCCooIIqq OffzzZZpp [((!!        ll                                    )) X j     { x||ii p ?                                                                                                      
@@       k))     kcc               Y     ) l                                                    rrjjhh//{{~~xxUULL wUU??JJttvvqq 0ttXXpp<<qq Qcc    {{ |    ++~~                                     } Y]]     ] L!!<< p |                                                                                                      
@@       k))     kcc               Y     ) l                                                     r j h//{{~~xxUULL w U??JJttvv q 0 t X  << q Q         |                                             } Y       ] L!!<< p |                                                                                                      
@@     h<<11!!??llII               Y x   ) i                                                 ;nnYYdd prr//zzjjjj|| k Y]]YYCCJJttxx11hhttvvxx Y       {>>|| <      {{<<                               ( J       [ C>><< p )                                                                !!                                    
@@     d]];;~~~~))??               Y x   ( <                                              11CCXXaaYY//zzhhff[[hh00 kvv??bbaaoobbiiuucccc  ]]nn((     { ! } >    >> 1      ~~                        !!00vv     ] fii++ q (                                                              ....                                    
@@     k++uuii  aa<<               X x   }                                              tt<<||kk  hhOOnn 0rrzzccvv<<XXJJQQ   b QUUXX..[[    }}ll ?   { I--     -))--                                 I o       { zll-- p (                             .    ++ ~                                                                
@@     k++uuii   a<<               X x   }                                               t<<|| k     Onn 0rrzzccvv<<   J Q   b Q   X..[[     }   ?   { I       - )                                   I o       { zll-- p (                             .       ~                                                                
@@     b>>11     o;; d             Z z   {                                            IIww]][[uu     0ddbbbbbb>>  ff o{{qq  QQ k~~kkjjQQ   v 1    >>__--     ,II /                                  LL off     ] z//!! w }                                   !                                                                  
@@     k wxx//qqdd((               O j   {                                            QQoooo00pp OCC;;ZZrrXXXX[[LLhh__JJjjJJ  XXLL a~~zz   c (             .<<??++                          ++ll      ttaa     [ j11!!   [                             .    __                                                                  
@@        ,,zzttrrii               0 f   }                                          >> b   oqq puuQQ p U||11((kk Y((tt Ziizzuuxx//CCXX     r |             _   !                              ~~  __ZZOO Q     r j))|| w c                             .   >                                                                    
@@        ,,zzttrrii               0 f   }                                           > b   o   puu Q p U||11(( k Y(( t Ziizzuuxx//   X     r |             _   !                                   _     Q     r j))|| w c                             .   >                                                                    
@@       kvv))qqpp[[               o C   1                                          kk00ppYY}}UUCC  oo OddUUffYYpp00 Uuu;;ZZZZ[[YYuuff]]   r ) !             I +                                 <//]] Jjj     c f))))-- n                                ,,                           .ll _                                    
@@       b{{dd   d{{ q           o__OO   )                                        >>??ww  aahhXXYY     Q bYYttjjrrCC>>wwffzzjjbbZZttQQ ]   r )                II                                 -}}nn00 L     ] j{{]]lltt                             . +                             ; / _                                    
@@       k;;}}ii11{{             d[[ X   )   !                                    }}))vv OqqYYUUCC 0 k X qOO))YY__ XffZZOObbOOrrCCffbb {   [ |           ,   <ffII   .++                            !!ff]]     { j]]{{!! C                             . i                              ..                                      
@@       k;;}}ii11{{             d[[ X   )   !                                     }))vv O q YUUCC 0 k X qOO)) Y__ Xff   O b OrrCCff b {   [ |           ,   < f I   . +                             ! f       { j]]{{!! C                             . i                                                                      
@@,,..    ~~11rruu??__>>~~;;;;,,;;<< 0 ]   / i                                    zz  ww a q OII~~ O w 0;;{{  oo  aa(( Y>>LLLLIIOOwwQQ     ]             . +||ll;;     l                            ,,OO       } n}}}}bb}}                             . <                                                                      
@@!!{{((IIII//(())//!!!!iiii!!__;;,, 0 [   ) >                                    UUhh      kkbbkkkk    kkbb        hhoo p||UUdd Yaa Xxx u {   !         - i } <                                     ;  JJ       n}}]] pii                                                                                                      
@@ii))}}ll//IIII||II>>>>!!++--;;~~.. Q r   ) <                                    oo                                    QQaa++ wkk  ooJJ n { |           >))II                                      ((ttzz  zzzztt  ??!!cc                                                                                                      
@@ii))}}ll//IIII||II>>>>!!++--;;~~.. Q r   ) <                                                                             a++ w     o J n { |           >   I                                       (           t  ??!! c                                                                                                      
@@//||II//ii<<<<II||iiiiii;;,,__>><< a c   ( >                                  ll                         dQQjjuuzzjjCC   o          QQ j ] |            ++..                                     -  (())((((]]vvttOO qtt                                                                                                      
@@//>>__ii>>llii!!ii))>>ii~~++__;;;; o     } >                                  }}                       dXXzzvv  rr[[rrccLL           Q j   (                                                    >>          ))))((rrzzuu                                                                                                      
@@>>~~;;----~~ll!!~~ll>>--  ,,..   q O     ( i                                  zz                     aCCxx        nn    vvJJ         Q f   1   !    !!    ii<<                                 ,//                ||))((II                                                                                                    
@@>>~~;;----~~ll!!~~ll>>--  ,,..   q O     ( i                                   z                     a C                 v J         Q f   1   !                                               ,                       ( I                                                                                                    
@@>><<;;;;~~llllii__++----;;~~,,   p J     ) i                                  OO                 bQQffzz                ttkk]]++ww   h C   1 I <   .      ;;,,                                !!                          ||                        ++ii                                                                      
@@>>++----__~~<<iiii--,,           b t     | >                                ]]                 bXXtt             jUUOO00--11YYzz;;__ qQQ   ] ?      ,,--                                    <<))                            //                      II !                                                                      
@@--__;;--~~~~ii??//??>>;;       p a n     I                                  OO               kZZff z           zZZbb>>]]zzjjCCbbzz}} p Z   c (                                             ;||                               (<<                   . >..                                                                      
@@--__;;--~~~~ii??//??>>;;       p a n     I                                   O               k Z   z           z Z b>>]]zzjjCCbbzz}} p Z   c (                                             ;                                 ( <                   . >                                                                        
@@++~~<<>>__ll11nn((||))llii---- qZZ[[     !                                {{hh      ;;}}IIkkYY   L n        OOooqq||zzXXZZxxYYCCpp~~CCLL f  rrll                                        <<))                                  11                                                                                              
@@>>;;++<<ll]]xxLLzzvv[[[[||ll~~ q U ]     i                                00        }}ffaaLL     U       j Ubb  ff>>ZZffrr[[ UzzvvOO        zz}}ii                                     ,((        cc[[                         ]ll                                                                                            
@@__--;;  ;;//}}ttttuu((??ii++   d L       !                              llkk      ..>>bbff        CC     t Z pnnkkxxuuvv   czzcc  vv t   x  JJuu||ii                                  ccJJ00aaZZQQQQ00ooZZUUttnnuuxx    vv     ] !                                                                                            
@@__--;;  ;;//}}ttttuu((??ii++   d L       !                               l        ..>> b                 t Z pnn k         c z     v t   x   J u |                                     c J                                     ] !                                                                                            
@@__~~~~  ,,((((nn[[}}//!!__     d j       !                              UU        iiaaXX J        ZZ    YY  jjttjj          cc     c t   v   J z]]||                                ++qqww;;wwpp            XXOO00ooUUJJtt   c (,,                                                                                            
@@__----  ,,ll[[[[))ii!!!!~~     k z     / >                            uuhh         qUU    JJ     J XaakkhhQQ L          fftt zCCZZ r L   r     tnn  ?? <                            ((  ,,                     Z k[[jj))vv u--                                                                                                
@@<<----__ll??]]||??llii??ll,, q Q u     / >                          //hh         q k      OOdd;;pphh  OOZZ  aaOOtt   uUUXX0000qqff  vv           x  {{ I            __              rr                         X d)) t ?   c                                                                                                  
@@<<----__ll??]]||??llii??ll,, q Q u     / >                           /           q k       O  ;;               O t   u       0 qff               x   { I                             r                         X d)) t ?   c                                                                                                  
@@//??--;;<<11]]<<iiiiiillll++ q Z       / <                          XX        <<||ccxx      ZZQQ    dd o  JJfftt   z rhh++wwdd hIIUU u     [        uu]]//>>  ++>>iiII!!ii           n     q                   O  zz L   1 r                                                                                                  
@@{{11??ii--11{{llII??||]]||++ d J       / <                        ++hh    __>>(([[YYbb          OOXXoo  ddqq fvvccrr [ZZ{{      00ff u      [[          [[((||1111((                ]]JJoo                     OrrYY f}} ( [                                                                                                  
@@}}||??!!++II11((((}}[[nn11ii b t       / _                        ??    ~~//))]]//ffQQ                OO o  ww x     ]ppnn dZZLLxx n ]      ))[[          cc]]rrcc     | >,,        <<++~~>>??}}uuCC  kkoo     0YYCC tcc ? }                                                                                                  
@@}}||??!!++II11((((}}[[nn11ii b t       / _                         ?    ~~//))]]//ffQQ                   o   w x     ] pnn d Z L   n ]       )                         | >                   ? } u C           0YYCC t c ? }                                                                                                  
@@||||ll  ;;____//ll[[CCYYrrII k j       /                           |  >>}}vvxxuu;;zzzz                    QQ qoo     [zzzzuuzzxx]] c 1        ??||]]                 ( l,,         .        ++__~~++++ii||cctt hnnxx f))]] {                                                                                                  
@@cc]]11;;..    >>II??ccjj]]   o x     } I                           /  ii[[jjuu[[  //iipp  ddppqq QYY        00bb ]((((11rr     c 1 r (        <<<<ii!!||{{{{  11IIii<<             ,                      !!__??ZZqqYY  // ]                                                                                                  
@@((vv||++ pOOdd  llII}}vv]]   0       { l                           l  ;;11}}IIbb  kk     b]]nn dttxxnn[[}}11{{}}////||     r z}}  {{ }            ;;--~~~~iiII--....               -                       /  ~~<<IIII++--;;<<>>                                                                                              
@@((vv||++ p O d  llII}}vv]]   0       { l                           l  ;;11}}II           b]]nn d     n                     r z       }                   ~   I                     -                       /         I     ;   >                                                                                              
@@ll((ll.. p   d  <<ll||||II q X       { >                           >  --<<qqbb       bXXLLzz{{??>>>>iillII    //     )     ] u       [ ) l                ..                                               ( >      ++                                                                                                        
@@//zz[[II     p,,~~lliill__ p C     c ( ~                           ~    kkaa,, hllJJ]]((//!!ii                           |  {{       {{{// !                                     ,           +       _     }              ll                                                                                                  
@@{{nnjjaa      ..++II!!ll-- d t     [ I                             ;aa   hppLL00[[))11rr11                               ( u//   ?       1??>>                               .       +   !   _   I   ~     1                 l                                                                                                
@@ {   j        ..++II!!ll-- d t     [ I                             ;     h pLL 0 [       1                               ( u     ?       1   >                               .       +   !   _   I   ~     1                 l                                                                                                
@@  ))ll||]]UU  ll))????//++ h f   u { >                             ; O  pp pzz||??   ?   [                         {   ?   [     I        ||//<<                         ,           _   I   ~   ?     >   { !               I                                                                                                
@@ (    ii?? Lii||]]))!!<<++ Q     v ( _                             . oppUU))//        // c /                         l ) [((     l   1        ??!!                   -++__           <   ?             _ I  ))               l     i                                                                                          
@@         i J||]]]]||ii;; w X     r |                               . 0nn))             l   )                 ?   1   l   [       !   ]            ii<<        ++>>II!!               +   |     +     i  <<   }                                                                                                                
@@         i J||]]]]||ii;; w X     r |                               . 0 n               l   )                 ?   1   l   [       !   ]               <           >                   +   |     +     i   <   }                                                                                                                
@@         I X((((((}}||((,, J     [ I                               -]]))                || {                   {     /   {         /   }              iiiill??????                   +   )           I   ~II   ?                                                                                                              
@@         /hhii!!????llii b     v } i                               ;//                   l ]               I   1   !     )           |   )                                           +   (                __   )                         _   i                                     ~!!||??                                    
@@bbddqqqq__<<<<llll??ll;; Q   u   ( i                               ~ |                   > )                 1 ?   l   {             l   }                                           +   (                  <<   l               ~ !     _   !                                  ii||    }}//ii                                
@@        __<<<<llll??ll;; Q   u   ( i                               ~ |                   > )                 1 ?   l   {             l   }                                           +   (                   <   l               ~ !     _   !                                   i           i                                
@@..,,__;;__~~>>!!!!IIii q X       / +                               _]]((                 >                   (   < ?   (               / } /                                         < I ( l             ?   ~   ?               _ I     _   !                             ~ll{{}}          ))ll                              
@@!!ll!!iiiiii++iill!!!! d L     1 l                                 < {  ((               >                   /       1 I               I   )                                 I         !   I               !                   l _ ?     + )         i          __||(([[}}[[rr                  //                            
@@!!II--iiIIll;;--iiII<<QQ j                                         i )||                 >                 )         1                       ?                                         i   ?                                   ?         < |         i          ..   } n                          //ll                        
@@!!II--iiIIll;;--iiII<< Q j                                         i )                   >                 )         1                       ?                                         i   ?                                   ?         < |         i           .   } n                             l                        
@@!!ll<<iiii;;--ll{{[[ q X j                                         ! |  ??               >                           |                   l   )                                         >   /                                             > ?     ~               ;ii ) n                            ((II>>                    
@@////((II__  ++]]ccii h J j       l                                   (               /   >   I                       l                   i   (                          ++                 | !                                             !     +               ;,,!!                                ((((>>                  
@@{{}}}}||>><<((uu}} q 0 J z     |                                 .   1                       I                   i |                     >   1                                               ?                                                     l         >      ..   u                                ||II                
@@{{}}}}||>><<((uu}} q 0 J z     |                                 .   1                       I                   i |                     >   1                                               ?                                                     l         >       .   u                                   I                
@@ll11{{>>>>??[[jj?? b X L u     /                                 .   |                                             /                       l                                   _                                                   <     I     +                     ,!!xx                                   )ii              
@@[[vvvv[[11rrtttt++ a J z                                         ,                                                                         i                                                                                       >     /     +                        <<   {                            II!!                
@@uuzzffrr[[jjOOUU q 0 C n     /                                   ~                                             > ?                                                                                                                       ?             l                .. /   r((IIll!!ii>>++~~--....  ..                    
@@uuzzffrr[[jjOOUU q 0 C n     /                                   ~                                             > ?                                                                                                                       ?             l                 . /   r                                              
@@nnxxxxvvzzYYbbxx b Y f c                                         <                                               I                                                                               i                   I               i ( !   _       I                   ,++ [))..                                            
@@00YYQQOOhhbbbbcc a   j [                                         <                                   |                                                                                                                               < (                                    //,,                                              
@@QQZZYYjjzznnvv>> O   z r 1                                       !                               <                                           l   |                        ++                     +                   ?11||           +   l         I                        ..                                                
@@QQZZYYjjzznnvv>> O   z r 1                                       !                               <                                           l   |                                               +                   ?   |           +   l         I                                                                          
@@UU]]11||II]]llbbJJ                                               l                         ! (   > /                                         ?                                                   _                     / { !             /     >                                                                              
@@jj]]11rr||11;;QQ C u  ((                                         l                         > )                                                                            ..              ;;                        ~~   (||           > |       ?                                                                            
@@zzuucc]]]][[ q Z t n ]                                           ?                                           I                   ?           >                                                                          !! 1           <     <                                                                                
@@zzuucc]]]][[ q Z t n ]                                           ?                                           I                   ?           >                                                                           ! 1           <     <                                                                                
@@[[zzzz[[rr(( b Y   c                                             I                               ?                                           >       +                                                             ~     i { I         < {   ! )                                                                          ??[ 
@@ffzznnLLJJll o U         ?                                       l                                         |                                     i  ..                                                            !!    ||   )         < 1  (( ?                                                                          --  
@@ttvvrrvv]] q 0 C     ]                                         . i                           !         I 1                                       +                                                                  ++ ;rr   1         <   ? {                                                                                
@@ttvvrrvv]] q 0 C     ]                                         . i                           !         I 1                                       +                                                                     ;     1         <   ? {                                                                                
@@{{||{{))ll d X     r                                            ,,  ,,                               !   (                <<--,,....           >,,                                                                 +((cc   v } l         I   }                                                                              > 
@@vv}}(([[>> h U                                                          ..                           ? 1             <~~                     l;;                                                                   - )       ] /         I   }                                                                                
@@nnzzcc(( q Q U   v                                                          ,,                         (             <                       !                                                                     ; )         |         ?   }                                                   _                            
@@nnzzcc(( q Q U   v                                                           ,                         (             <                       !                                                                     ; )         |         ?   }                                                   _                            
@@zzzzff11 d O   j v                                                                                   {               < _                     <                                                                     . |         |         I v 1 I                          ..                 -   +                            
@@zzzzff}} d Z C n   )                                                                     >       ?   1               < <          >>         ~                                                                       ? 1     } I         ! c                         <..                     .   _                            
@@LLjjjj)) h X t   ]                                                                       >         ]     /                         !                                                                                ,, )   ] |;;         l                       !--..                        ,,                              
@@LLjjjj)) h X t   ]                                                                       >         ]     /                         !                                                                                 , )   ] |           l                       !                                                            
@@ttttxx// 0 J j   {                                                                   ,   i                               +      __                                                                                    __)) (>>           I                   / i--                                                            
@@LLCCuu--   U z                                                                                                           !      ll                                                                                                   -   I                   !..                                                              
@@OOUUzz q Q U j r                                                                       _     1rr r )                     !     ~                                                                                                     .   ? ]zz           (ll--                                                                
@@OOUUzz q Q U j r                                                                       _     1   r )                     !     ~                                                                                                     .   ? ]             ( l                                                                  
@@xxzz{{ d Q U j v }                                                                     + |  rr   ]                       !II .!!             ~                                                                                       .   I {JJ       [ { ?++                                                                  

and the son became a father...


If this snapshot is inappropriate, let us know!

Copyright © 2010- LiveMurals Interactive Pte Ltd. All rights reserved.