Prev  Next Ascii Version |  JPEG Version
@@                      II        --    CCvv    __;;        --      ,,~~----    >>rr]]IIii++//rrll//))<<  ll__((;;  ll//..ii<<<<{{UU))~~<<[[||--II11    ~~rr}}tt{{??))uuccccuuxxCC11    rruu  [[WW%%%%$$@@@@ooQQbbbb%%%%88BBwwqqwwWW$$BBzz;;        {{LLhhbbww**qqbbddbbWWMMppMM##&&@@@@@@@@BB**ppbb@@WW[[II                    
@@                                                          ~~}}~~          ll//    ii..++--ll__++--    IIii{{rr||--<<~~;;  II||llllrrrr(({{iiIIrrtt}}nnttzzzzOOOOOOhhhhWWqqttttjjUULL!!,,,,iijjqqddYYYYqqmmwwdd$$##**qq%%@@$$%%qqdddddduuii M L / *rrhhaapp@@@@@@@@ppppBBBBmmppWWWW@@@@MMWWBBBBCCXXwwkkff>>                    
@@                                                          ~~}}~~          ll//    ii..++--ll__++--    IIii{{rr||--<<~~;;  II||llllrrrr(({{iiIIrrtt}}nnttzzzzOOOOOOhhhhWWqqttttjjUULL!!,,,,iijjqqddYYYYqqmmwwdd$$##**qq%%@@$$%%qqdddddduuii M L / *rrhhaapp@@@@@@@@ppppBBBBmmppWWWW@@@@MMWWBBBBCCXXwwkkff>>                    
@@                  ii        ??                ..--        ,,      __        ;;  !!////}}!!,,,,~~  //((__ll))}}11||{{{{>>__II]]  ..??}}iiiill((}}nnttqqpphh88BBpppp&&BBwwwwkkOOBBBBbbooqqLL  uu##$$WWWWqq00kkqqhhbb**MM$$$$WWWW******pp00JJ B L ) *{{ttpppp88%%WW**@@@@&&88BBBB@@@@@@@@%%##BBmmmmmmXXttnn *                    
@@                                                        <<    ~~          ~~~~||||--ii))))--++--  //>>II||ii--!!))--..iiII        ////rrvvvvoo00bbddmmBBWWMMWW88WWBB&&MMMM##@@@@BB****ZZLL  11dddd$$##@@@@oo00hhqqMM88WW**####$$%%$$@@zz?? B t 1 *ccQQ**BBddpphhooMMWW@@@@@@@@@@@@@@@@@@$$mm**@@@@OOCCaa *                    
@@                                            __;;__            ;;;;<<  II++}}[[!!~~}}!!>>  ~~));;__  ;;  ~~;;__++++}}??!!nn<<~~    rrzzrrvvhh$$mmmm**wwddddZZff))jj??}}rrzznnhh&&&&**bbhhbbddww8888WWMM##88ddppwwpp88$$%%%%@@@@&&%%LLLLbb00 B f ] WZZbbmmWW@@@@@@@@88BB%%%%****MMBB##@@wwmmZZooqqppOOUUvv p c                  
@@                                            __;;__            ;;;;<<  II++}}[[!!~~}}!!>>  ~~));;__  ;;  ~~;;__++++}}??!!nn<<~~    rrzzrrvvhh$$mmmm**wwddddZZff))jj??}}rrzznnhh&&&&**bbhhbbddww8888WWMM##88ddppwwpp88$$%%%%@@@@&&%%LLLLbb00 B f ] WZZbbmmWW@@@@@@@@88BB%%%%****MMBB##@@wwmmZZooqqppOOUUvv p c                  
@@                            ;;                          __    ++  --      ,,    !!~~~~))[[    II11}}!!        111111ii~~<<~~~~!!))jjQQppppqqkkJJrr  ******WWmmmmqqqq**WWWWMM**WW**MMBB  ))00hhQQaawwmmBB88@@@@@@@@**ddMMBB**mmwwmmqqkkMM**..  xx>>}}cc**%%ddpp&&$$mmmm@@@@@@@@%%&&@@@@ddaaBBBB&&88ooooJJ k   z                
@@                                              ..++..++  ,,    ....    ~~,,;;      ||||((llll{{~~  >>((~~  ++IIllll--||  ..>>>><<LL00XXccLLBBww**WW  XXzzcchhQQUUjjCCXXddkk0000BB&&ffrrZZ}}  BBMMBBrraaOOXXqqWW88##@@@@@@##mm**88%%$$&&wwbbii fQQ??ppMM8888@@@@MMMM$$%%@@@@@@@@mmpp@@@@****aa00&&WWWWWWnn h                    
@@                                                              ))<<__      >>>><<,,;;  --ii????1111<<!!CC//  __++11[[}}nnnnccUUXXXXllmmddpp  nnqqWW**ww**BBkkhhOOUU00kkkkdd####MM88wwwwqqmmpppp((    MM  ccaa**%%@@MMMMmmmmOO00@@@@%%&&bboo11YYBBQQ##$$&&ww@@@@@@@@$$%%@@@@@@@@@@&&ddppmmWWwwppQQOO**oo]] 0                    
@@                                                              ))<<__      >>>><<,,;;  --ii????1111<<!!CC//  __++11[[}}nnnnccUUXXXXll     p  nnqqWW**ww**BBkkhhOOUU00kkkkdd####MM88wwwwqqmmpppp((        ccaa**%%@@MMMMmmmmOO00@@@@%%&&bboo11 Y  QQ##$$&&ww@@@@@@@@$$%%@@@@@@@@@@&&ddppmmWWwwppQQOO**oo]] 0                    
@@                                                      __        <<    >>;;....          ++<<<<    ||--rr{{llll>>>>))<<rrUUWWww 8ddhh mxxuudddd88%%8888****@@@@MMww@@@@WW**ookkWWmmww**pppp**MMmmmmdddd}}    ffkkmmWWWW88##qqppwwMM@@@@aaooCCooOOqq@@@@@@@@##@@8888@@@@@@@@@@@@MMMMkkhh$$@@ooQQBBMMwwbbuu Z                    
@@                                      ++..            --        >>    ____;;((ll>>ll>>((//__ll??!!  ,,,,!!!!<<    --||bbaaBBddoo piiuukkWWhhhhqqbbwwwwWWBBWWww****88MMwwwwdddd@@@@ppbb&&&&BBBBpppp00ZZMM**rr????JJppddMMMMoooo****@@@@BB$$vv o$$####@@####@@@@@@@@$$&&@@@@%%%%@@@@$$##aaaa**WWppqqUUjjff Y c                  
@@                            >>                  ;;  ,,        >>  __//        ;;  ++..iirr//  ??~~//>>__;;>>__  [[00bb))**aa accCCaakk88@@&&&&kkdd@@@@**BBbbdd####8888@@@@8888UUJJ@@@@%%%%WWwwmmmm%%##qqqqppddbbnnQQmmmmmm@@@@@@@@MM##ppppCCppppWW##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$$%%@@@@$$%%ppqqddkk&&&&JJLL)) L c                  
@@                            >>                  ;;  ,,        >>  __//        ;;  ++..iirr//  ??~~//>>__;;>>__  [[00bb)) *   accCCaakk88@@&&&&kkdd@@@@**BBbbdd####8888@@@@8888UUJJ@@@@%%%%WWwwmmmm%%##qqqqppddbbnnQQmmmmmm@@@@@@@@MM##ppppCC pppWW##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$$%%@@@@$$%%ppqqddkk&&&&JJLL)) L c                  
@@                                ;;                                >>;;    ;;>>~~~~>>__,,  <<  !!~~))ccll((  ,,uu00rrBBaaooBBrrxxCCXXOO%%$$wwqqhhoo@@&&qqkk****qqbbMM%%8888kkdd@@@@BB&&@@@@**qqwwppBB&&##&&WW**WW****pp%%@@%%@@$$$$MMMM@@@@YY88hhkk&&88mmmm@@@@@@@@&&%%WWWW##@@WW****WW88MM****WWmm00LLxx t   x                
@@                                          ;;  --..                      __<<,,    ;;>>      ,,}}))++II!!    rrkkmmwwoopp||aaaaqqWWddQQBBqq**%%%%%%$$$$ppbbppmm8888oooohhqqddddOOUUhhhhWWMM88@@&&WWMMMMwwMM**pp@@@@@@@@qqmm@@@@BBBB@@##$$##mmuu&&@@%%$$@@@@&&%%8888WWWWppppBBBB@@##@@@@88BBqqbbqqqqhhYYuu j r                  
@@                                                              !!,,                ~~}}<<<<>>  ||]]II++..--aaJJ11pp k**}}jjXXXXWW@@@@$$aaQQppppaaddqqqqMM******oohhkkQQmmWWqq**@@@@hhkkwwppWW**qqqqbbbbbbddwwppMM&&ddbb88bbWWBB&&&&####&&@@&&BB@@@@&&88hhhh@@@@BBWW@@@@@@##$$@@WW**hhooMM88&&&&wwpp00uu((   r                  
@@                                                              !!,,                ~~}}<<<<>>  ||]]II++..--aaJJ11   k *}}jjXXXXWW@@@@$$aaQQppppaaddqqqqMM******oohhkkQQmmWWqq**@@@@hhkkwwppWW**qqqqbbbbbbddwwppMM&&ddbb88bbWWBB&&&&####&&@@&&BB@@@@&&88hhhh@@@@BBWW@@@@@@##$$@@WW**hhooMM88&&&&wwpp00uu((   r                  
@@                                                                  __  ;;              __ll++  --++ii11IIttnnllkk k..uubbppqqBBqqddaaaa**mmXXuutttt##@@**ZZnnZZLLUUoo00oomm$$@@kkkk**88kkaakkdd**88wwbbOOooddQQppww**WW@@@@WW**$$@@##$$OOooddbb&&88$$$$MMBB@@@@%%%%##@@BBMM@@@@&&**%%$$&&BBxxjjBBmm00nn~~   r z                
@@                                                                                  II..!!??>>__,,  ..11CCMM))kk b..ccUUBBwwBBBBqqkkaaYYWWWWZZYYaaXXMM@@bbhhXXXXCCoowwddhhZZQQaaXXXX00WWttXXaapp%%**YYccYYYYoooohhwwppqqqqww&&88**WW@@@@&&88@@@@$$%%##@@@@@@WWWWWWdd@@@@&&$$&&88@@$$MMWW@@@@OOYYmmqqJJ[[{{   r                  
@@                                                                                  ,,,,  >><<,,;;;;--rrOOlldd dBB||CC%%wwppZZJJppkkkkQQkkqqbbhhOOkkxxxxJJaaaaOOwwppOOOOLLnnaaqqkkkkzzhhqqaaXX00WWkk))>>    {{YYZZzzZZkk@@$$##@@88&&%%88$$&&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@WWmm&&%%MMMM##$$@@######@@@@ooQQppooff[[++   r                  
@@                                                                                  ,,,,  >><<,,;;;;--rrOOll   d  ||CC%%wwppZZJJppkkkkQQkkqqbbhhOOkkxxxxJJaaaaOOwwppOOOOLLnnaaqqkkkkzzhhqqaaXX00WWkk))>>    {{YYZZzzZZkk@@$$##@@88&&%%88$$&&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@WWmm&&%%MMMM##$$@@######@@@@ooQQppooff[[++   r                  
@@                                                                                      ..          rrpp{{pp qBBnnZZ**MMwwwwppddooooUULLkkQQjjZZoo**UUnnrrttjj{{ccccvvCCffYYttCCooCC[[nniiIICCCCYYLL((  !![[rr;;  nnWW&&JJnnBB@@%%@@mm**mmmmMMMMMMWW##@@@@@@@@@@@@@@%%$$@@@@@@@@mmmm%%##WWmmbbkkUUCCjj]]~~   r x                
@@                                                                                          ii++  !!00rrhh dBB,,zzqq**88mmppddkkMMwwzz}}ttzzuu00YYOOOOffYYOOffff00ZZ[[))]]rr>>rrzzcc>>lluuzzuu00}}nnLLzzrrzz    JJZZOOOOddddddWWwwdd@@@@MMBB88BB@@@@@@@@$$##mmww####@@@@&&MM@@@@kkhh88@@@@$$ppbbzzzzUUff B   r                  
@@                                                                                ..////__;;  II--]]--hh 0 m--]]ttOOWW$$&&wwQQttOOaaOOnn{{{{[[[[tt00ffff{{((nnnnYYuuzzIILLnn||rrvv{{11++    rr]]ooYY??jjrr  rrbb[[))[[ccxxffCChh$$$$88&&**kkwwww##@@@@@@MMMMmmmm@@@@%%&&##$$&&&&WWWW%%$$OOZZqqkkLLff11>> W   [                  
@@                                                                                ..////__;;  II--]]--   0 m--]]ttOOWW$$&&wwQQttOOaaOOnn{{{{[[[[tt00ffff{{((nnnnYYuuzzIILLnn||rrvv{{11++    rr]]ooYY??jjrr  rrbb[[))[[ccxxffCChh$$$$88&&**kkwwww##@@@@@@MMMMmmmm@@@@%%&&##$$&&&&WWWW%%$$OOZZqqkkLLff11>> W   [                  
@@                                                                                          ,,~~11zzddZZ**  ;;ffaaaaMMMMkkooookkUUUUxxvvCCrr}}))__ll//vv))~~  {{QQrrll//<<??    11ii,,      !!))rr((rr]]  ~~ZZhhnn))iiii  __))}}pp$$BB&&aaOOkkMM****@@@@WW**&&&&MMMM@@BB@@@@@@@@MMwwqqkk%%MMOOffaaQQ{{,,dd                      
@@                                                                      ;;                    !!]]WWXXkk    llkkddww****&&$$**MMddUUvvCCZZLL||++<<<<(({{----{{//..--??<<!!<<    ??<<          ii11ii[[    rrXXXXuuii            rr00@@@@bbOO**88@@@@@@@@**ww##$$@@##@@@@@@@@bbbbbbbb@@@@ppbbWWwwbb00aavv k ( [                  
@@                                                                                            CC;;00ooMM  ~~ffppwwWWkkddppwwBBWWJJttJJvvll;;  ++<<  ****        ,,                >>            <<<<    ;;ll[[                    UUkkbbqqaaJJBBMM8888&&%%######BBMM@@@@@@@@@@@@%%$$@@@@aaQQ****UUjjCC B Q   ]                  
@@                                                                                            CC;; 0 o    ~~ffppwwWWkkddppwwBBWWJJttJJvvll;;  ++<<              ,,                >>            <<<<    ;;ll[[                    UUkkbbqqaaJJBBMM8888&&%%######BBMM@@@@@@@@@@@@%%$$@@@@aaQQ****UUjjCC B Q   ]                  
@@                                                                                          !!nnpp ZMM  ~~[[aaaabbpppphh0000OOaaQQUU]]II        **ww                                                    //              ..          jjZZkkUU}}ccppMM&&88&&88&&&&**mmqqMM@@@@MM**ppmmMMWWYYCCZZZZnn??[[ 8 X | ]                  
@@                                                                                        ~~11..XXbb      rrhhQQaammqqqqwwwwOOCCaabbYYrr~~                                                          llll                    __;;}}  }}88WWwwffrroomm$$##WW**@@@@$$@@@@@@mmww@@@@@@@@%%&&88BBUUUUCCxx// B C | ]                  
@@                                                                                        rr//bb oMM    !!ZZQQQQaaZZppbbmmkkkkCCcc<<      __>>                                                      ,,                        ??[[nnOOCCXXQQ**YYJJ%%MM%%##$$oooo&&&&$$$$MMMM%%&&BB&&8888@@##mmddaaXX(( M t / {                  
@@                                                                                        rr//   o      !!ZZQQQQaaZZppbbmmkkkkCCcc<<      __>>                                                      ,,                        ??[[nnOOCCXXQQ**YYJJ%%MM%%##$$oooo&&&&$$$$MMMM%%&&BB&&8888@@##mmddaaXX(( M t / {                  
@@                                                                                  ....__xx 8 app      [[ddYYYYddqqQQQQooXXQQLL!!      wwqqwwww                                      oo              mm                        {{wwaaXXhhbb00UU//qqqq%%WWMM@@@@@@@@@@@@WWmmbbpp**WWBBWWqqqqwwbbQQQQ__ M x ? {                  
@@                                                                                      ;;vvpp QBB      rrooaaaaCCjjooYY00aarr]]II                  dd                                              qq                          ;;vvbbZZooooYYZZ??nnww**@@@@@@@@@@@@%%88@@@@wwqqUUtt&&$$kkaaYYYYYY((,, M{{ l }                  
@@                                                                                  ;;;;{{ooaadd++II<<[[xxffYYOOXXJJ00aaff{{uu]],,           d  OOZZOOQQ                                00                                      rr11aakkddmmUUXX  ..WW##ooooWW**MMBB@@@@@@@@@@@@bbbbWW&&##&&88MMzz]]   M// l }                  
@@                                                                                  ;;;;{{oo   d++II<<[[xxffYYOOXXJJ00aaff{{uu]],,           d                                                                                  rr11aakkddmmUUXX  ..WW##ooooWW**MMBB@@@@@@@@@@@@bbbbWW&&##&&88MMzz]]   M   l }                  
@@                                                                                      (( B oWW    ,,ccUUZZYYCCaattYYYYJJJJ((//                      UUZZookkaaaa      00    UU  XX          00ooQQZZ                        --LLmmkkkkWW88qqBB   Wbb%%@@@@**WWBB**@@@@@@@@%%**bbppWWmmqqqqOOXXtt11   M>> ! 1 c                
@@                                                                                      --ww b      vvooaa00YYCCOOOOCCxxnn[[11             d            LLUUZZXXZZZZZZYY        tt          YY  XXUU                            ,,ccUUZZmmBBww88ll *rrOO&&$$BB88MMWW$$$$88&&%%&&bbppmmmmwwMMwwww00++   m ~ ! 1 c                
@@                                                                                      !!   p      rrxxbbwwddddLLcczz]]||ii~~             k              fftt    LLLL                                                          ++uunnjjkkkkjjXXrr  uuBBMM88BBBB&&%%**qq@@$$MMWWmmmm@@@@wwwwYYrruurr Bbb - ! }                  
@@                                                                                      !!   p      rrxxbbwwddddLLcczz]]||ii~~             k                                                                                    ++uunnjjkkkkjjXXrr  uuBBMM88BBBB&&%%**qq@@$$MMWWmmmm@@@@wwwwYYrruurr B b - ! }                  
@@                                                                                    {{!! h    ]]ttxxxx00aaCCYYhh00jjjjtt11II             o                  xxzz      xxnn                                                      //uurrCChhkkOOzz  {{pp##@@@@@@@@@@@@@@@@@@$$$$$$$$##@@WWWWzz]]ffuu BQQ - I {                  
@@                    ..                          hh00hhhh                            11 M k    ]]11YYppCCkk**ZZjjUUttaaJJJJcc<<         hXX                                                                                      ((ttkkooJJ00YYtt-- M00bbqq&&%%WWMM%%##**mmMMWW&&BBQQQQwwMM%%bbnn<< M 0 ~ ? ]                  
@@                                             p00YYttCCUUXX d                        uu * h    iiuuzzzzaa00QQZZLLxxUUUUrrzzrrll   B     o                                                                                      11zz11JJ11||uuuujj(( MOO88$$@@@@ppww@@@@@@@@@@@@@@@@ddaa&&%%ooff11   W 0 _ I ] u                
@@                                             p           X d                        uu * h    iiuuzzzzaa00QQZZLLxxUUUUrrzzrrll   B     o                                                                                      11zz11JJ11||uuuujj(( MOO88$$@@@@ppww@@@@@@@@@@@@@@@@ddaa&&%%ooff11   W 0 _ I ] u                
@@                                         waaYYLLzzuuuuzzLLZZ p                      cc   b    ))ffYYxxookkffvvttuu(({{[[nn}}!!   M     O                                                                                          xxUUuuXXnnnnvvrr *XXqqww##@@@@@@MMBB@@@@MMWW****wwMMbbbbXXcc{{;; mJJ   I      ff            
@@                                      ppaaYY tuurr    ccuuLLoo                    ,,[[   p  ..//rruurrooCC))[[[[))]]||))cc;;         b                                                                                            !![[nnOO{{{{tt[[  ??aammBBWWMM88BBBB@@@@%%**##$$ddbb****aaUUuu 8 mnn - I {                  
@@  {{;;                              kkOOUU C x           [nnXX                      ||   q{{vv}}))}}??[[[[||11CCoooovvcc))<<~~ B     a                                                                                          ~~nn!!1111[[[[wwkk  !!BB$$mm**WWMM$$$$@@$$%%%%@@@@kkkkhhbb00rr?? 8 w]] + / ]              hhk 
@@  {{;;                               k     C x           [ n X                      ||   q{{vv}}))}}??[[[[||11CCoooovvcc))<<~~ B     a                                                                                          ~~nn!!1111[[[[wwkk  !!BB$$mm**WWMM$$$$@@$$%%%%@@@@kkkkhhbb00rr?? 8 w ] + / ]                  
@@                                 waaZZ     z c        || 1 rLL                      nn   qii||~~~~{{{{))}}]]11ffxx))??}}??ll>>     p O                                                                                              }}uu11??rrtttt  iihhbbWW&&%%####$$$$@@&&WW**&&MMMMwwZZttzz}} B w|| - l }                  
@@                               d00YY     f   {           / { z                      xx   d--uu??))rr++--..{{{{rrrrvv((//           k                                                                                              ~~  llvvLLddkkoo??[[&&@@mmkkLLJJ$$@@$$$$MMwwmmWWaakkaaXXzz]]--   m I ~ / [                  
@@                           mkkXXJJ       x   (           ? 1 z                       8   k//__{{rruuuu[[<<II||~~  ??~~           dZZ                                                                                            --;;//uuzzjj))11))  {{88**BB@@&&BBkkqq**BB****ZZZZ&&&&JJLLffkk--   * ! _ | r                  
@@                           m k           x   (           ? 1 z                       8   k//__{{rruuuu[[<<II||~~  ??~~           d                                                                                              --;;//uuzzjj))11))  {{88**BB@@&&BBkkqq**BB****ZZZZ&&&&JJLLffkk--   * ! _ | r                  
@@                         qaaYY           x r             I 1 z                       B w h  !!??[[))}}xxff}}??..--    ..       p00                                                                                              ..>>rrxxffzzttjj[[  rr**&&mmqqkkkkmmMM88MM%%%%kkaaqqbbkk00zz]]ll M *   i 1 v                  
@@  ii                  kkOOJJff        rr                   }CC                         * a    ;;__11rr  ~~ll__               bOOUU                                                                                            ..--uu11}}nnnnnnCC<< MZZWW$$MMWWMMMMppkkBBBBmmqqhh00ppppOOYYhhQQ//   *   I { n                  
@@                   paaYYffnn          ((((||             )ccaa                         M o    ..  ++II;;>>]]]]        ddhhQQ00                                                                                                ,,))ii||((//xxOO??    ZZzzQQ88MM##%%MM88MMww&&&&ppbbXXkkOOxxYYCC}}   m   ) r                    
@@                   p a Y                                 ) c a                         M o    ..  ++II;;>>]]]]                                                                                                                ,,))ii||((//xxOO??    ZZzzQQ88MM##%%MM88MMww&&&&ppbbXXkkOOxxYYCC}}   m   ) r                    
@@                 q00JJjj                               ? }YYpp                         W   b      ~~<<  ------                                                                                                                ~~}}llvvnnvv))  >>    jjqqbbaaqq%%**$$WWbbwwQQhh88WWwwWWUUUUoottll   m I }                      
@@               dooJJzzvv                             I}}LLdd               qaaJJttffJJaa  QQ            ..<<,,                                                                                                             p    ..??}}{{vv{{;;   m{{OOhhhhhhqqkkddBBbbddrruuttll88MMBB    BB,,~~,,bb / ]                      
@@             d00CCxx                               l )jjkk               pZZzzcc[[rrvvzzXX Q  kk00                                                                                                                                               *zzIIBB  MMBB  BBll__>>;;                       M b ( r                      
@@             d 0 C                                 l ) j                 p Z           z   Q   k 0                                                                                                                                               *zzII            ll__>>;;                       M b ( r                      
@@           dOOLLxxrr                               )nnaa             wkkCCrr}}((      rrxx Z   d OJJUU d                                                                                                                      II                  {{                                            pp00 1                        
@@       maaXXLLxx                               l )jjkkqq           q00zzcc               ctt Q pJJ00aa d       M                                                                                                              ,,,,             m++cc                                              wwOO                        
@@     * dUUttnn                               I((CCbb             pQQjjrr                 r j o d       d                                                                                                                         8                __                                ~~              wwpp                      
@@     * d                                     I ( C               p Q j                   r j o d       d                                                                                                                         8                __                                ~~                 p                      
@@     *QQ C                                 I11YYpp             d00jjcc                   r t    aa 0                                                                                                                       d  .. W     p o      IIii                                                   *hh                    
@@   *bbUUnn                                 ?vvhh             dQQttcc                     c Ymm  qqdd                                                                                                                       d     *     p o      >>,,    >>                                              **                    
@@   w00 L                                 !{{OO             bZZLL                         uhh                                                                                                                               b             d    !!??                                                        WW                  
@@   w 0 L                                 ! { O             b Z L                         u h                                                                                                                               b             d    !!??                                                         W                  
@@ woo Y x                               i11YYdd           bOO J                         rLLmm                 W                                                                                                             d                ;;[[[[                                                         m                  
@@kkYY t v                             i((UUdd           p00                             uhh                                                                                                                                 b                ..,,!!        ;;//    ..11                ii..      qqjjLL     q                  
@@XX   n                             i((zzdd           paa                             cCCww                   w                                                                                                             k                --11rr                                           * bZZ,,!!rrjjYY                  
@@ X   n                             i ( z             p a                             c C                     w                                                                                                             k                --11rr                                           * b Z , ! r j                    
@@ffuu]]                           >((UUdd           w hZZ                           rzzkk                     q          hhbbkkhhaa00UU                                                                                     a                ll}}!!                    ~~nn                   w hff , ? r                      
@@vv                            ll11JJpp                                             u00ww                   M b       X                  tt                                                                                 o        ;;        --            ;;    <<~~....                   w k x ~ ( n                      
@@                            II)) r Z                                             cXXqq                     * b        UUXX00ooaa    hhaaQQXXff                                                          LLJJYYZZZZQQ       a        ..    >>>>>>          {{>>rrll||||{{((vv//..             w k z!! { x                 bZZO 
@@                               ) r Z                                             c X                       * b                             X f                                                                             a        ..    >>>>>>          {{>>rrll||||{{((vv//..             w k z ! { x                 b    
@@                               / ] o                              tt          zzXXww                       m k        ffttCCJJUUYYZZ      ooOOXXLLnnrr[[[[]]{{                            rrvvuuxx zJJOOQQQQaabbdddddd     o      ;;;;    ;;//<<    !!--||))))11--rrxxffff??                   b t11uuCC                 d J  
@@                               ? ] o                                        ttQQqq                         m k 0                  LLttLLUU      OOXXJJLLff                          cczzffLLCCJJXXOOoo                     a              ;;__      ||cccc))[[rrrrXX00uu]]ll__..               p z rtt                   p J  
@@                               I vqq                                       Jhhmm  ,,                       q   O                OOQQZZZZ OJJjj         C                            zz      00QQ          ZZ    00ZZYY   Z a      //__      --    ++II))!!,,??xxCCffll++..)),,                 q  ff                     Whhp 
@@                               I v                                         J h    ,,                       q   O                         O J j         C                                                                 Z a      //__      --    ++II))!!,,??xxCCffll++..)),,                 q                         W    
@@                             i )OO                                         Oww                             p   0                       Y  hhQQ Qrr[[nn                                          JJttttLLLLLLCCJJCCLL     X a      ,,  ;;__//{{..  >>xx||iirrJJJJuuzzrrxx//;;__//______         wXXXX             OqqMM    MM  
@@                           < ?jjqq                                       Zdd                             W     0                tt    ffUU   0ff11 [                                  vv J Qcc J00    XXooQQ           L X k                  __ll      ))cccc//__rrzzrr((uuII  ~~    ii       *oo             kMMBB        II
@@                           !vvQQ                                       Obb**                                   0                          zzxxuuvv  cc           r           ]     n    zz  ooaa 0xx t                 L X b                    <<))[[ll__  --}}!!((rrxx{{uu]]    IIzzcc,,     m     h**BBMM      vv  ~~11    
@@                           ! v Q                                       O b                                     0                                                 r           ]     n     z       0   t                 L X b                    <<))[[ll__  --}}!!((rrxx{{uu]]    IIzzcc,,     m     h     M      vv  ~~11    
@@                        IIuuZZ                                        kk                                       0                  uu                             c }       (              CCJJXXjj        LL           C O                                ____>>  ++..++iill>>{{xx??!!ii]]   *hh     p,,       kiiOOUU        
@@                    ll{{ffZZ                aa    aa                 h                                         0                  ]][[]]                         u         {        [[  vvvvnnnn                       J 0                                  ii....))ccrr((ffCC;;//((((__     W     0BB}}YY  BBmm[[xx--;;((    
@@               <??{{xxCCYY    YYCCCCLLttttzzjjzzffffttUUXX           b                      dd                 Q                                                 u       ( r     n                                     J 0                                ~~~~    ,,  ;;((//      --ii..  ii Mppddqqnnrr>>      ,,11tt~~[[rr>>
@@               < ? { x                                               b                                         Q                                                 u       ( r     n                                     J 0                                ~~~~    ,,  ;;((//      --ii..  ii M     qnnrr>>      ,,11tt~~[[rr>>
@@          >>II11vvxx  xxnnnnnnnnnnuuvvrrrr[[rr[[[[ccvvuuuuttUUZZ   h                         b                 o                                                 v       1 r                                           U Q                                    11II]]]]{{lliiiijj[[++--++..      WW--zz[[~~      --;;CCOOvv00rr
@@(())((}}[[vvvvvv    rrrr        ]]]]}}11((  ((    }}  {{{{ccxxLL  ZZQQ                       h                   X                                               c       1                                             Y a                                        ((((<<  ??~~rr//!!,,>>//!!,,ii    --ddZZvvCCZZ00OOQQddWWhhoo
@@uuuuvvvv                          ||                          xx  LLCCXXaa                                       Z                                               c       1                                         n   Y k                            !!~~      ii!!}}LLff??[[rrrrrr||,,<<..  ??~~  ,,MM**hhQQkkqq@@@@CCaaBB$$
@@                                                                       X                                         Z                                               c       1                                         n   Y k                            !!~~      ii!!}}LLff??[[rrrrrr||,,<<..  ??~~  ,,MM**hhQQkkqq@@@@CCaaBB$$
@@                                                                      jjCC00hh                                   O                                               v                                                   L O d                                          II__;;}}}}IIii??<<??~~      ||((  BB;;aammqq&&%%%%XXXXMM**
@@                                                                rr      xxffYY                                   0                                               c       1                                           J Q                                      ..ii  //uurrzzrr00XXtt]]~~,,    {{YYnn[[LLZZ??}}  BB__llllll??  
@@                                                          <<!!||(({{]]    vvzzCCXX             b                 Q                                   |           r       1                                           U            dd                              IIIIii||IIII}}??//ll!!}};;>>1111UUwwuu]]||ttcc??ttttuuuuooYY
@@                                                                                 X             b                 Q                                   |           r       1                                           U                                            IIIIii||IIII}}??//ll!!}};;>>1111UUwwuu]]||ttcc??ttttuuuuooYY
@@                                                                              zzLLXXOO         k                 o                                   |           [                                                 t Z                              __  >>      ;;++++    ;;  ,,!!++++rrII    <<  kkBBJJuurrvvkkkkZZWWUUZZrrxx
@@                                                                                  ff U        00                   X                                 )                   1         [                               C                    bb                          !!    ii++__  --ii  ~~      >>ffxxnn[[IIiiYYnnOOkkUUWWooZZ
@@                                                                                     t         0             0   o                                 ? }           [       1         c                             f U                       k                  ;;;;iirr[[nnccLLXX00OOOO1111,,!!iiII}}!!LLxxuuOOYYJJ$$ddCCkkkkMM
@@                                                                                     t         0             0   o                                 ? }           [       1         c                             f U                       k                  ;;;;iirr[[nnccLLXX00OOOO1111,,!!iiII}}!!LLxxuuOOYYJJ$$ddCCkkkkMM
@@                                                                                {{  uujj     Z o     b                                             | r                   1         v                             L                                    --++      --{{xxnnnnJJzzxxCC((vvXX]]!!??;;vvrrii{{vv}}}}[[}}WWddQQ88{{UU
@@                                                                                      rr f   Z h     b                                             | [           { /   I 1         c                             J                                            --IIii  ))}}ccLLppmmMMmmUUcc__((??}}CC{{uurrccLLooCCYYzzUU[[CCxx
@@                                                                                       { x   X h                     X                               1           } /   I 1         [                           t Y                                            <<))xx>>  11rr{{CCvvnn}}pppp!!,,  }}??jjkkmm}}ZZUUbb88LLXX00dd&&
@@                                                                                       { x   X h                     X                               1           } /   I 1         [                           t Y                                            <<))xx>>  11rr{{CCvvnn}}pppp!!,,  }}??jjkkmm}}ZZUUbb88LLXX00dd&&
@@                                                                                       ) v   C a     b                                               )           1 ?   l                                       C                                             m..uurr((  {{LLQQzzccJJXXJJ11//(([[))ZZQQBBaaaaWWqqBBppbbooJJ##**
@@                                                      __++++                           |     f O     b           X   o                                             /   ?                                     f                                                          ;;jjjjCCvvUUwwYY((((((1111bb**ddWWjjooZZqqBBOOMMMM&&&&
@@                                      __!!//((11}}]][[rrvvuu[[||!!                     ?     nLL     k           X                                                                                           L                                                        ..  llCCccLLCCooOOvv||11((//LLhhYYJJjjjjbb88qqdd&&mmmmbb
@@                                       _                     [                         ?     n L     k           X                                                                                           L                                                        ..  llCCccLLCCooOOvv||11((//LLhhYYJJjjjjbb88qqdd&&mmmmbb
@@                              ii??11{{}}}}                    uuuunn{{))//llii         ?       x     k                 O                            vv                   }                                   J                                                              ||}}jjCCxxll;;>>((vvff{{((oopp00JJzzzzLLOO]]uuUU[[
@@                    <<II((]]]]{{{{                                  xxzzttxxrr||             1 j     b             X   0                        zzzz                                  uu                 z                                                          qqhhhh    WW  IIzz;;;;..ii]]IIttXXXXaakkOOoowwXXXXkkppLLLL
@@          iill//}}]]rrrr                            II  ))               xJJUUnn}}           ( J     h           U                                                                                       f                                                                          rr||ii~~,,~~~~||]]uurrXXXXQQjjrrxx||]]IIuu
@@                                                         )               x   U n             ( J     h           U                                                                                       f                                                                          rr||ii~~,,~~~~||]]uurrXXXXQQjjrrxx||]]IIuu
@@       i||}}[[rr                                      >>!!))              uu  JJffcc     1rrtt00     k                                                                                                   J                                                                              ??ii    ++++++////}}}}rr((zzuuvv((]]((
@@    II((            ))                                   !                        JJLLvvuuLL   O     b                                                                                                                                               a                                          ;;11II>>//((xxii++xxvvffxx11]]
@@                                __                       i                            YYUU     X     d Q                                                      vv  [[ccuuxxjjjj                       t                                                                                          ;;      ..~~~~<<<<||||  II    
@@                                                         i                                     X     d Q                                                                                             t                                                                                          ;;      ..~~~~<<<<||||  II    
@@                                                         _                       z             U     q a             U       Q                                                                       J                                                  oo                                          --llll{{  ++II++ii..      
@@                                                          ++                     u             Y a     p             J                                                                           t                                                                                                    !!  //vv>>>>>>      }}!!
@@                                                            ++                   v z             Z   q wkk                                                                                     j J                                                                                                ;;;;    ,,<<    ..      xxvv
@@                                                             +                   v z             Z   q w k                                                                                     j J                                                                                                ;;;;    ,,<<    ..      xxvv
@@                                                             -                   r n             Z       q               Y     C                                                          JJLLUU                                                                                                      ??  >>ll  ??  ii))??,,,,
@@                                                                __           I   ] z             Z o poo d 0             J   X  LL   Q                                                      00QQ                                                                                                                    ~~    ++  
@@                                                                             i | ]               Z Q   a q 0             C        jj                                                     X   a                                                                                                            ..    iixxrr++!!,,  
@@                                                                             i | ]               Z Q   a q 0             C         j                                                     X   a                                                                                                            ..    iixxrr++!!,,  
@@                                                                             i | c                 O     b                     0    ff                                                   0   Q                                                                                                                    !!??--  [[cc
@@                                                                        ii??((rrtt               X   o oXX                   C  00    zz                                                   oYY                                                                                                                --ii||11--ii11ii
@@                                                             ;iiII))[[uuxxttLLLL                     Q                            00 J  ff         t                                 0kk QUU                                                                                                                    ccXXzz))~~[[??
@@                                                             ;     )     x                           Q                             0 J   f         t                                 0   Q                                                                                                                      ccXXzz))~~[[??
@@                                                     .++||rrccvvcccc     x                           Q                              QQ    ff                                     Xoo aOOUU                                                                                                                          ]]((((<<<<
@@                                               -!!||((}}[[                   j                   Y   0                            CCYYaaXX                                      oo kZZ                                                                                                                                rr((JJzz
@@                                       ;ii!!llII        ))                   z                       0 o                              YYaaoo              LL          JJ     XQQaaZZ                                                                                                                                  {{>>[[}}
@@                                       ;                                     z                       0 o                               Y                                     X   a                                                                                                                                    {{>>[[}}
@@                                 ~llllll      <<<<    !!                     u                       Z h                                JJ  hh                                 aYY                                                                                                                                    ;;//!!<<
@@                          __IIll!!    ~~--  ;;            iiII))             r                       X                                    JJYY                                UU                                                                                                                                            {{
@@                  <<II??II!!    __;;                    ;;~~ <               ] n                     Z a                                      CCCCXX        aaaaaaaahhhh  XX                                                                                                                                                ll
@@                   <                                         <               ] n                     Z a                                           X                                                                                                                                                                        ll
@@            ++!!????      __~~                               -               }                       Y                                              JJUUUU          YYJJJJ                                                                                                                                                    
@@                <<<<                                         ,           i I {                       U                                                    CCCCJJJJJJ                                                                                                                                                          
@@                                                                         > l r                       J                                                                                                                                                                                                                        
@@                                                                         > l r                       J                                                                                                                                                                                                                        
@@                                                               ,         < ?                         J   0                                                                                                                                                                                                                    
@@                                                                         >]]                         U   Q                                                                                                                                                                                                                    
@@                                                                     - _||ff                         J   o                                                                                                                                                                                                                    
@@                                                                     - _ |                           J   o                                                                                                                                                                                                                    
@@                                                                     _||jj                           U   a                                                                                                                                                                                                                    
@@                                                                 ;<<{{zz                       J Q   Y   a                                                                                                                                                                                                                    
@@                                                               .IIuuLL                               Y   k                                                                                                                                                                                                                    
@@                                                               . I u                                 Y   k                                                                                                                                                                                                                    
@@                                                             ,||xxCC                                 U 0 b                                                                                                                                                                                                                    
@@                                                           .}}zz                                     Y   b                                                                                                                                                                                                                    
@@                                                        >>ccff                                         Q d                                                                                                                                 Z                                                                     d            
@@                                                         > c                                           Q d                                                                                                                                 Z                                                                     d            
@@                                                    !!ccCCLL                                 J J oqqaa Q p                                                                                                                               Z Z p                                                                    bbbb        
@@                                                ii[[LLUU                                     J U    pp   p                                                                                                                               O Q q p                                                                              
@@                                           .llcctttt                                         J U         p                                                                                                                               O h   w                                                                              
@@                                           . l c                                             J U         p                                                                                                                               O h   w                                                                              
@@                                       .>>rrCCtt                                                ZZ       w                                                                                                                               0       p                                                                            

If this snapshot is inappropriate, let us know!

Copyright © 2010- LiveMurals Interactive Pte Ltd. All rights reserved.